huiswerkbeleid

huiswerkbeleid

HUISWERKBELEID OP ONZE SCHOOL

Onze school kiest voor het aanbieden van huiswerk aan alle leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar !


1. Huiswerk

Waarom is er huiswerk in onze school?

1. Via hun huiswerk leren onze leerlingen zelfstandig werken. Dat vinden wij belangrijk. Stapje per stapje willen wij leerlingen vaardiger maken om een taak alleen aan te kunnen.  Leerlingen leren leren.
2. Via het huiswerk zien ouders waarmee de kinderen bezig zijn in de klas. Onze leerlingen brengen zo een stukje school mee naar huis. Huiswerk is een brug tussen school en thuis.
3.Huiswerk is ook een middel om bepaalde leerstof extra te oefenen, te automatiseren en bepaalde leerstof vast te zetten.

Wat kunnen mogelijke huiswerkopdrachten zijn ? 

1. lezen
2. uitvoeren van schriftelijke opdrachten (wiskunde, taal, WO)
3. leren van lessen
4. voorbereiden van lessen
5. verzamelen van materiaal
6. zoeken van informatie en documentatie

Wat zijn de voorwaarden om goede huistaken mee te geven ?

1.Het huiswerk moet gekend, duidelijk en voor iedereen haalbaar zijn.  Daarom zal de leerkracht sommige huistaken ook differentiëren.  De leerkracht kan differentiëren naar inhoud en/of in tijd.  Sommige kinderen hebben het nu eenmaal veel moeilijker en hebben dus ook een aangepast huistaakje nodig.
2. De leerling en de ouders moeten zich houden aan de afgesproken tijdsduur die een huistaakje maximum in beslag mag nemen in dat leerjaar.  Eventueel een lijn onder het huistaakje trekken tot waar de leerling is geraakt in de afgesproken tijdsduur. 

Wanneer geven we huiswerk?

1. In het eerste leerjaar geeft de leerkracht elke dag een leesopdracht.
2. In het tweede leerjaar geeft de leerkracht elke week leestraining. De kinderen plannen zelf 4 leesbeurten.
3. Vanaf het derde leerjaar tot en met het zesde leerjaar wordt  in de loop van de week het huiswerk ingeschreven.  De lln kiezen zelf wanneer ze het huiswerkje maken, natuurlijk rekening houdend met de dag waarop het taakje moet afgewerkt zijn.
De afgesproken hoeveelheid huiswerk kan verschillen van leerjaar tot leerjaar.  De eerste en tweede graad geven ongeveer 3 tot 4 huiswerkjes per week.  De derde graad geeft ongeveer 4 tot 5 huiswerkjes per week.
4. We voorzien een geleidelijke stijging van de tijdsduur naarmate de leerlingen in een hoger leerjaar zitten. Het is echter niet eenvoudig om een exacte schatting te maken van de gemiddelde werktijd.
5. Er zijn ook dagen vrij van huiswerk.  De leerlingen kunnen hun huiswerk zelf plannen zodat ze zelf een vrije dag kunnen organiseren.  Ook willen wij als school onder de vakantie geen vakantietaken meegeven.   

Hoe lang werken leerlingen aan huiswerk?

Ons streefdoel per dag is:

1. eerste graad: ongeveer 15 minuten
2. tweede graad: ongeveer 30 minuten
3.derde graad: ongeveer 45 minuten

Let op: Wanneer u merkt dat uw kind er veel te lang aan zit, dan mag u gerust in het huiswerkje aanduiden waar uw kind in de afgesproken tijdsspanne is geraakt. 

Waarom geven we huiswerk?

- contact met de ouders;
- inoefening van de leerstof;
- afwerken van taken;
- bevorderen van zelfstandig werken;
- leren plannen
- boekentas leren maken

Welke vakken kunnen we geven als huiswerk?
T= TAAK              L= LEREN

 

1ste

2de

3de

4de

5de

6de

Taal

T(lezen en schrijven)

T

T

T- L

T- L

T- L

Wiskunde

T

T-L

T-L

T- L

T- L

T- L

WO

/

T

T-L

T- L

T- L

T- L

Frans

/

/

/

/

T-L

T-L

Godsdienst

/

/

T-L

T- L

T-L

T-L

Andere

T

T

T

T

T

T

In welke vorm kunnen we huiswerk aanbieden?

 

1ste

2de

3de

4de

5de

6de

Schrijfwerk

x

x

x

x

x

x

Opzoekwerk

 

 

 

x

x

x

Verzamelen  documentatie

x

x

x

x

x

x

Interview

 

 

 

x

x

x

Lezen

x

x

x

x

x

x

Lessen leren

 

 

x

x

x

x

Doetaak samen met de ouders

x

x

 

 

 

 

Doetaak

 

 

x

x

x

x

Wat gebeurt er wanneer uw kind niet in orde is met zijn huiswerk?

Ons algemeen uitgangspunt is : ‘Voorkomen is beter dan genezen’. Hiermee bedoelen we dat we als leerkracht in de klas voldoende tijd en ruimte creëren voor het schrijven van de agenda en het maken van de schooltas.
Wanneer een taak niet gemaakt is komt er een nota in de agenda.  Komt dit meerdere keren voor dan krijgt de leerling een extra taak. Elke klas heeft ook nog specifieke afspraken rond het niet in orde zijn met huiswerk. Deze klasgebonden afspraken zullen u graag meegedeeld worden op de infoavond van september.

 Familiale omstandigheden hebben uw kind belet het huiswerk te maken ?  U deelt dit gewoon mee aan de klastitularis en uw kind mag tegen de volgende dag het huiswerk in orde brengen.

Ondanks de nodige aandacht kan uw kind het huiswerk niet aan of ervaart u dat het veel te lang aan het huiswerk moet werken ? U laat uw kind ophouden en noteert in de agenda wat fout liep.

Wat verwachten we van de ouders in verband met het maken van huiswerk ?

Algemene verwachtingen:

1. Zorg voor een VEILIGE omgeving: Zorg voor een vaste structuur en regelmaat want een vaste plaats en een vast moment zorgen voor een rustige omgeving.
2. Zorg voor een POSITIEVE omgeving: Toon interesse voor het huiswerk, bemoedig je kind, beklemtoon successen, spreek verwachtingen uit maar stuur ze ook bij,…
3. Zorg voor een ONDERSTEUNENDE omgeving: Overloop samen de schoolagenda, vraag of je kind de opdrachten goed begrijpt, overhoor uw kind als uw kind daar zelf om vraagt, stimuleer tot nadenken door open vragen te stellen,...
4. Handteken wekelijks de agenda van je kind en kijk de agenda elke dag na.

Verwachtingen die betrekking hebben op het moment VOOR het huiswerk gemaakt wordt:.

Elke dag samen met het kind de opdrachten in de schoolagenda overlopen!

Verwachtingen TIJDENS het maken van het huiswerk:

1. Zelf wat uitleg geven indien iets niet begrepen is, geen ‘les’ geven maar wel sturen en aanmoedigen.
2.Al eens meeluisteren als uw kind hardop leest. 

Verwachtingen met betrekking tot het EINDE van het maken van het huiswerk:

1. Controleren of het huiswerk gemaakt is.
2. Bij belangrijke problemen met het huiswerk, de leerkracht zo snel mogelijkproberen te spreken.

Wat verwachten we niet?

1.We verwachten niet dat u het huiswerk verbetert, dit gebeurt in de klas of door de klasleerkracht. De titularis verwerft op die manier belangrijke informatie omtrent wat gekend is en wat nog geoefend moet worden.
2. We verwachten niet dat u zelf nog extra oefeningen opgeeft of zelf nog uren met uw kind bezig bent rond de leerinhoud. Uw kind heeft ontspanning nodig, overbelasting leidt tot ontmoediging!
3. We verwachten zeker niet dat u het huiswerk, om welke reden dan ook, zelf zou maken. Dit is totaal zinloos ! Als er een bepaalde reden is waardoor uw kind het werk niet kan maken, volstaat een nota in de agenda.
4. We verwachten niet dat u een slordig werk laat overschrijven. De leerkracht maakt, afhankelijk van de opdracht, zelf afspraken met uw kind in verband met netheid. Als leerkracht leren we meer over de vaardigheden van uw kind en het zelfstandig werken indien we het eigen werk van de kinderen zien, inclusief gomsel, doorhalingen, verbeteringen van het kind…

ZOEK TIJDIG HULP ALS HET HUISWERK NIET WIL VLOTTEN !
BESPREEK HET MET DE LEERKRACHT .

2. Agenda

Hoe ziet een agenda eruit?

Eerste en tweede leerjaar :
weekschema met pictogrammen op blaadje ingevuld door de leerkracht. Er is plaats voorzien voor de ouders om opmerkingen te noteren.

Derde t.e.m. zesde leerjaar
:
Voorgedrukt agendaschrift. De leerlingen vullen het  in.

Hoe worden taken en lessen genoteerd?

Vanaf het derde leerjaar werken de leerlingen met een voorgedrukt agendaschrift. De taken en lessen staan genoteerd op de dag dat ze af moeten zijn.

Het vierde, vijfde en zesde leerjaar werken ook met kleuren:
- Taken in het blauw.
- Toetsen in het rood.
- Eventueel ‘andere’ zoals Tutti Frutti in het groen.